Meteen naar de content

Our summer sale is live! Enjoy 30% off.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:  

 • Beaumont: de onderneming zoals beschreven in paragraaf 2;  
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van Beaumont bestelt via de website www.beaumont.eu;
 • Partijen: Beaumont en de koper;
 • Producten: kleding, schoenen, accessoires en toekomstige producten en diensten van Beaumont;
 • Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Beaumont en de koper ten aanzien van de levering van de producten;
 • Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over de producten;
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle volledige, wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare aanverwante rechten in de ruimste zin van het woord, waaronder met name wordt verstaan - doch hiertoe niet is beperkt - het volgende (of aanspraken daarop):
  • (1) Handelsmerken;
  • (2) Handelsnamen;
  • (3) Auteursrecht;
  • (4) Rechten op tekeningen en/of modelrechten;
  • (5) Octrooien;
  • (6) Databaserechten;
  • (7) Knowhow;
  • (8) Domeinnamen met inbegrip van eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten, inclusief alle bevoegdheden die de betreffende nationale en internationale voorschriften daaraan kunnen toekennen.

 

2. Identiteit van de ondernemer

Beaumont

Business address:
Tokyostraat 7-11

1175 RB Lijnden

Phone number: +31 (0) 20 8513857

Email: info@beaumont.eu

KvK: 70572291

BTW-identificatienummer: NL858379053B01


3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

4. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van verzending;
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  • De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

5. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Beaumont producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

6. Bestelling en levering

 1. Bestellingen bij Beaumont kunnen enkel worden aanvaard zonder afwijkingen. Alle bestellingen bij Beaumont, ongeacht of deze op basis van normale prijzen of speciale aanbiedingen zijn, blijven geldig zolang de voorraad strekt. De koper kan geen rechten ontlenen aan bestellingen bij Beaumont.
 2. Beaumont zal niet gebonden zijn aan overduidelijke fouten of vergissingen in haar aanbod.
 3. Prijzen worden getoond op de website in Euro (EUR), Amerikaanse Dollars (USD) en Britse Ponden (GBP). De prijzen van de producten vermeld op de website van Beaumont zijn inclusief btw. Overige overheidsheffingen, verzendkosten en/of andere transportkosten zijn niet standaard inbegrepen in de prijs. Voordat de bestelling wordt voltooid, zal Beaumont de totale prijs die de koper moet betalen op haar website weergeven.
 4. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een e-mail van Beaumont waarin de bestelde producten en het totale bedrag van de bestelling wordt vermeld inclusief btw en verzendkosten.
 5. Beaumont heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen binnen één week na ontvangst te weigeren.
 6. De producten worden geleverd op het door de koper opgegeven adres.
 7. Een door Beaumont vermelde leveringsdeadline is slechts een indicatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de deadline definitief is.
 8. Indien de koper meer dan één product heeft besteld, is Beaumont bevoegd de producten in delen te leveren en gerechtigd betaling te verlangen voor elke gedeeltelijke levering.

 

7. Betaling

Beaumont accepteert betalingen via iDeal, PayPal, Klarna, Visa, Mastercard, Bancontact/Mister Cash, SOFORT Banking, Cartes Bancaires, Visa Electrion, American Express en Maestro. 

 

8. Privacy van de koper

 1. Beaumont behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Beaumont gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. Beaumont is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals de Beaumont-nieuwsbrief.
 2. Beaumont zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.


9. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Als de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, mag de koper de producten enkel uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk om te beoordelen of hij of zij het product wil behouden. Gedurende deze periode zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en het verpakkingsmateriaal. De koper dient de producten met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele verpakking te retourneren.
 3. Bewaar het bewijs van verzending totdat uw retourzending door het team van Beaumont is verwerkt.
 4. Ingeval de koper niet handelt in overeenstemming met paragraaf 9.2., of indien het prijskaartje is verwijderd of de producten anderszins niet in de oorspronkelijke staat worden geretourneerd, is Beaumont niet gehouden de aanschafprijs aan de koper te restitueren.

 

10. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

11.Gebrekkige producten

 1. In geval de producten niet voldoen aan de redelijke vereisten van de producten, moet de koper dit onverwijld bij Beaumont melden, doch in geen geval later dan 14 (veertien) kalenderdagen na de levering van de producten. Indien de koper niet voldoet aan de bepalingen van deze paragraaf, komt enig recht op terugvordering en/of enige andere mogelijke schadevergoedingsclaim te vervallen.
 2. Het feit dat een product gebreken vertoont, geeft de koper in geen enkel geval het recht om betaling op te schorten of om dit te verrekenen met het te betalen factuurbedrag voor enige andere producten die aan de koper zijn geleverd.


12. Aansprakelijkheid

 1. In alle gevallen ontstaat aansprakelijkheid van Beaumont ten gevolge van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de overeenkomst slechts indien de koper Beaumont op rechtsgeldige wijze schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke herstelperiode en indien Beaumont na die periode toerekenbaar tekort blijft schieten in het nakomen van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Beaumont in staat te stellen adequaat te reageren.
  1. Beaumont is uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die rechtstreeks voortvloeien uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen die haar zijn te verwijten en die rechtstreeks verband houden met de productie en levering van de producten.
  2. Elke verplichting tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot de prijs van het product.
  3. Indien en voor zover uitkering of betaling onder de voorwaarden van voorgaande paragraaf, om welke reden dan ook, niet van toepassing is, zal enige verplichting (juridisch of anderszins) van Beaumont tot betaling van een vergoeding zijn beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.


13. Risico

Het risico van - onder meer - verlies of diefstal van of schade aan de producten gaat over de koper op het moment dat de koper, of iemand die handelt namens de koper, deze daadwerkelijk in bezit krijgt.  

 

14.Overmacht

 1. Als Beaumont tekortschiet in enige verplichting jegens de koper, kan een dergelijke tekortkoming Beaumont niet worden aangerekend ingeval van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Overmacht omvat (maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot) brand, storingen, stakingen georganiseerd door een erkende bond en handelingen of het uitblijven hiervan van overheden, inclusief gemeenten (zoals importbeperkingen.
 3. Alle bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing op de overmacht van de leveranciers van Beaumont en/of enige derden die zijn betrokken bij de productie en de levering van de producten. Alle gevallen van uitblijvende en/of late en/of gebrekkige uitvoering door de in deze bepaling genoemde partijen zal worden beschouwd als overmacht van Beaumont.

 

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, alsmede alle andere documenten en materialen geleverd door Beaumont, zijn uitsluitend in handen van Beaumont. De koper verkrijgt geen enkele (gebruiks)rechten en/of andere bevoegdheden.
 2. De koper verklaart op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Beaumont of deze rechten ongeldig te maken en/of het eigendom van deze rechten in gevaar te brengen.


16. Overig

 1. De algemene voorwaarden van de koper, ongeacht de naamgeving en vorm hiervan, worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Op deze algemene voorwaarden worden slechts van kracht indien de partijen hier schriftelijk mee instemmen.
 3. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de nietigheid van de gehele algemene voorwaarden tot gevolg hebben. In het geval enige bepaling nietig is, zullen de partijen deze in samenspraak vervangen door een rechtsgeldige bepaling op een zodanige wijze dat de strekking van deze algemene voorwaarden van kracht blijft.


17. Klachten, vragen en opmerkingen

 1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden en/of andere opmerkingen heeft, kan de koper contact opnemen met Beaumont via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 van deze algemene voorwaarden. De koper kan Beaumont bereiken via e-mail, per fax of per brief.
 2. Indien de koper een klacht heeft, zal Beaumont contact opnemen met de koper binnen 14 (veertien) werkdagen na de ontvangst van de klacht. In alle andere gevallen kan Beaumont besluiten - maar is hiertoe niet verplicht - om contact op te nemen met de koper.


18. Rechtskeuze en forum

 1. Op deze algemene voorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of anderszins verband houdend met overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zullen zo veel mogelijk in overleg worden opgelost. Elk geschil dat niet door de partijen wordt opgelost, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Beaumont besluit gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de koper bij de bevoegde rechter in een andere staat of plaats van vestiging.